آموزش زبان

آموزش زبان | معنی ونحوه تلفظ I had a long week

آموزش زبان : انواع ونحوه تلفظ با لهجه آمریکایی I had a long week
تلفظ یک جمله یا کلمه در زبان انگلیسی در حالت ها و موقعیت های گوناگون ، انواع مختلفی دارد!
با سایت آموزشی همراه باشید تا با یک اصطلاح انگلیسی و  نوع گویش کلمات و جمله ها با لهجه آمریکایی آشنا شوید

آموزش زبان

آموزش زبان | معنی ونحوه تلفظ Im counting on you

آموزش زبان : انواع ونحوه تلفظ با لهجه آمریکایی I’m counting on you
تلفظ یک جمله یا کلمه در زبان انگلیسی در حالت ها و موقعیت های گوناگون ، انواع مختلفی دارد!
با سایت آموزشی همراه باشید تا با یک اصطلاح انگلیسی و  نوع گویش کلمات و جمله ها با لهجه آمریکایی آشنا شوید

آموزش زبان

آموزش زبان | انواع ونحوه تلفظ I slept in

آموزش زبان : انواع ونحوه تلفظ با لهجه آمریکایی I slept in
تلفظ یک جمله یا کلمه در زبان انگلیسی در حالت ها و موقعیت های گوناگون ، انواع مختلفی دارد!
با سایت آموزشی همراه باشید تا با نوع گویش کلمات و جمله ها با لهجه آمریکایی آشنا شوید

آموزش زبان

آموزش زبان | معنی ونحوه تلفظ Im gonna stock up on

آموزش زبان : انواع ونحوه تلفظ با لهجه آمریکایی Im gonna stock up on water
تلفظ یک جمله یا کلمه در زبان انگلیسی در حالت ها و موقعیت های گوناگون ، انواع مختلفی دارد!
با سایت آموزشی همراه باشید تا با نوع گویش کلمات و جمله ها با لهجه آمریکایی آشنا شوید

آموزش زبان

آموزش زبان | انواع ونحوه تلفظ Im gonna kick back

آموزش زبان : انواع ونحوه تلفظ با لهجه آمریکایی Im gonna kick back
تلفظ یک جمله یا کلمه در زبان انگلیسی در حالت ها و موقعیت های گوناگون ، انواع مختلفی دارد!
با سایت آموزشی همراه باشید تا با نوع گویش کلمات و جمله ها با لهجه آمریکایی آشنا شوید

زیر مجموعه ها

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.