لغات مهم در مورد مدرسه و دانشگاه

زبان انگلیسی | لغات مهم در مورد مدرسه و دانشگاه


Preschool
پیش دبستانی
Kindergarten
کودکستان
Primary school
ابتدایی (5 الی 11 ساله)
Elementary school.
ابتدایی

First grade
پایه اول ابتدایی (کلاس اول)
Fifth grade
کلاس پنجم
Middle school
دوره میانی یا راهنمایی
Sixth grade
کلاس ششم
High school
دبیرستان
Apply to colleges / universities
دانشگاه شرکت کردن
Send in your application / submit your application
درخواست پذیرش کردن
Get good grades
نمرات خوبی گرفتن
Get a scholarship / be awarded a scholarship
بورسیه گرفتن

Take classes / take courses
انتخاب واحد کردن
Take notes
یادداشت برداری کردن
Giving the lecture
سخنرانی کردن
Give presentations / make presentations
ارائه تدریس
Do research
تحقیق کردن
Write an essay / an assignment / a report or a paper
مقاله کوتاه، تحقیق، گزارش یا مقاله نوشتن
Hand in your work
ارائه دادن تکالیف
Grade the assignment
نمره دادن
Give you feedback
بازخورد نمره را نوشتن
Take tests/ take exams
امتحان دادن
Pass the test
قبول شدن در امتحان
Fail the test
رد شدن در امتحان
Pass a course
درسی را قبول شدن
Fail a course
درسی را رد شدن
Withdraw from / Drop the course
حذف کردن درس یا واحد دانشگاهی
Choose a major / choose a concentration
انتخاب رشته
Graduate from college
فارغ التحصیل شدن از دانشگاه
Get a diploma
دیپلم گرفتن
Have a degree
تحصیلات دانشگاهی داشتن
Associate Degree
کاردانی
Bachelor's degree
لیسانس
Master's degree
فوق لیسانس
Doctorate (PhD)
دکترا

 

 

 

 


منبع : اسکندری