زبان انگلیسی

زبان انگلیسی | پرسش و پاسخ در مورد ساعت

زبان انگلیسی

 

پرسش و پاسخ در مورد ساعت  

درس هفدهم

 

این یک ساعت است.
آن یک صفحه دارد.
آن دو عقربه دارد.
ساعت چند است؟
ساعت هشت است.
این یک ساعت است.
آن یک صفحه و دو عقربه دارد.
ساعت چند است؟
ساعت دوازده است.
ساعت چند است؟
ساعت یازده است.
ساعت چند است؟
ساعت یک ربع به چهار است.
ساعت ده و ربع است.
ساعت پنج و نیم است.
ایا ساعت یک ربع به نه است؟
خیر، ساعت نه و ربع است.
آیا ساعت هفت و نیم است؟
خیر، ساعت شش و نیم است.
آیا ساعت یک است؟
بله، ساعت یک است.
آیا ساعت یک ربع به ده است؟
بله، ساعت یک ربع به ده است.
This is a clock.
It has a face.
It has two hands.
What time is it?
It is eight o’clock.
This is a watch.
It has a face and two hands.
What time is it?
It is twelve o’clock.
What time is it?
It is eleven o’clock.
What time is it now?
It is a quarter to four.
It is a quarter past ten.
It is half past five.
Is it a quarter to nine?
No, it is a quarter past nine.
Is it half past seven?
No, it is half past six.
Is it one o’clock?
Yes, it is one o’clock.
Is it a quarter to ten?
Yes, it is a quarter to ten.
ب- وقت را بپرسید و پاسخ صحیح بدهید:
B-Asks the time and answer correctly:
Example:
What time is it?
It’s six o’clock.
1- What time is it?
It is a quarter past ten.
2- What time is it?
It is half past nine.
3- What time is it?
It is a quarter to three.
4- What time is it?
It is twelve o’clock.
5- What time is it?
It is a quarter past six.
6- What time is it?
It is a quarter to one.
7- What time is it?
It is a quarter past four.