در برخورد با کودکانتان این کارها ممنوع

در برخورد با کودکانتان این کارها ممنوع

فرزندان باید وقت بطالت و تنهایی داشته باشند تا بتوانند خودشان تصمیم بگیرند وخلاقیتشان رشدکند. دایم نباید درکار آنها دخالت کرد و قدرت تصمیم را از آنهاگرفت !


 

⛔️ بزرگسال فرض کردن کودک:

 

 باید با کودکان مثل کودک رفتار کنیم و انتظاراتمان هم در حد یک کودک باشد.

عباراتی مانند تو دیگر بزرگ شده ای، مرد شده ای، خانوم شده ای و ...را زیاد به کار نبرید.

 

⛔️ محیط خشک خانه:

 

کودکی که نتواند در محیط خانه کودکی کند، هیچ گاه نمی تواند رشد کند و از موانع خلاقیت در کودکان عبور نماید .

 

⛔️ ناشناس ماندن علایق درونی:

 

کودکان زیادی حتی تا سنین بزرگسالی هم علایق درونی خود را نمی شناسند و همواره بر اساس خواست دیگران زندگی کرده اند.

 

⛔️ نادیده گرفتن تخیلات کودک:

 

خیال منشاء خلاقیت است و باید مورد توجه و اهمیت قرار گیرد.

 

⛔️انتقاد فراوان:

 

انتقاد بیش از حد، مخرب خلاقیت است.

 

⛔️ تمسخر:

 

به مسخره گرفتن و خندیدن به ایده های کودکان از آفت های اصلی خلاقیت است.

 

⛔️ نظم زیاد:

 

اصرار به داشتن نظم بسیار زیاد، در قالب قرار دادن و محدود کردن کودک نیز سبب سرکوب خلاقیت می گردد.

 

⛔️ امر و نهی فراوان:

 

دستور دادن های زیاد و مشخص کردن راهها و روش های درست از نظر ما، سبب کاهش خلاقیت می گردد.

 

⛔️سرزنش:

 

سرزنش رفتارهای کودک و ایرادگیری های مکرر، کودک را از بیان ایده ها و اجرای آنها باز می دارد.

 

⛔️ تشویق های بیش از حد:

 

 بعضی از کودکان به دلیل تشویق های دائم، بسیار تایید طلب شده و دائما به دنبال گرفتن تایید برای کارهایشان هستند. به همین دلیل از ترس تایید نشدن توسط دیگران، از بروز ایده های خود دست بر می دارند.

 

منبع: کانال تلگرام فرزنددلبندمن