زمان حال ساده

زمان حال ساده در زبان انگلیسی

حالت فرمولی حال ساده

فرمول حال ساده در  زبان انگلیسی به همراه مثال ، در سه حالت سوالی ، مثبت و منفی به شکل زیر می باشد

?  …  +  فعل  + فاعل غیر سوم شخص مفرد  +  Do  : سوالی1

            ?…..      Do                 they                     go  :مثال1

    آیا آن ها می روند ؟                                    ?Do they go

?  …  +  فعل  +  فاعل سوم شخص مفرد  + Does  :  سوالی2

?  …       Does               he                       go  :  مثال2

آیا او می رود ؟                                     ?Does he go

………………………………………………………

…  +  فعل  +  فاعل غیر سوم شخص مفرد  :  مثبت 1

  They                       go             :    مثال1

                آن ها می روند                                      They go

…  +  (es – s)  +  فعل  + فاعل سوم شخص مفرد  :  مثبت 2

او می خورد                              He                eats                :   مثال 2

او می رود                              He                goes                :   مثال 2

……………………………………………

…  + فعل  +  (do not – don’t)  +  فاعل غیر سوم شخص مفرد  :  منفی 1

They                            don’t              go               :  مثال 1

           آن ها نمی روند                          They don’t go

…  + فعل  +  (does not – doesn’t)  + فاعل سوم شخص مفرد  :  منفی 2

He                              doesn’t           go                :    مثال 2

    او نمی رود                   he doesn’t go

……………………………………

گرامر زمان حال ساده در انگلیسی نیز با این پست به اتمام رسید . این پست چکیده ای از مبحث حال ساده در انگلیسی به صورت فرمولی بود تا در موقع نیاز بتوانید به سرعت از آن استفاده کنید.

زمان حال ساده بسیار پرکاربرد می باشد و تلاش شد تا با مثال های متعدد  ، آموزش زبان انگلیسی حال ساده به صورت واقعا ساده و کامل بیان شود.

امیدوارم مورد استفاده زبان آموزان عزیز قرار گیرد.

 

 

منبع:  hcot.ir