متن آموزش سریع مکالمه ی انگلیسی

درس سوم،بخش چهار/متن آموزش سریع مکالمه ی انگلیسی

درس سوم،بخش چهار

 

 

من فکر می کنم یک چای می خواهم {jamedia src="/images/audio/I think I want a tea.mp3" type="audio" mtype="mp3" title="I-think-I-want-a-tea"} I think I want a tea
 من صحبت نمی کنم  

{jamedia src="/images/audio/I dont speak.mp3" type="audio" mtype="mp3" title="I dont speak"}

 I don't speak
 من فکر نمی کنم {jamedia src="/images/audio/I don t think.mp3" type="audio" mtype="mp3" title="I don t think"}  I don't think 

 

 

__________

علی، آیا شما قهوه ای می خواهید؟ {jamedia src="/images/audio/Ali do you want some coffee.mp3" type="audio" mtype="mp3" title="Ali do you want some coffee"}

A: Ali, do you want some coffee?

نه ممنون. من خوبم. {jamedia src="/images/audio/No thanks. Im fine.mp3" type="audio" mtype="mp3" title="No thanks. Im fine"}

B: No, thanks. I'm fine.

علی، آیا می توانید انگلیسی صحبت کنی؟ {jamedia src="/images/audio/Ali can you speak English.mp3" type="audio" mtype="mp3" title="Ali can you speak English"}

A: Ali, can you speak English?

بله من می توانم انگلیسی صحبت کنم. من فارسی هم  صحبت می کنم {jamedia src="/images/audio/Yes I can speak English I speak Persian too.mp3" type="audio" mtype="mp3" title="Yes I can speak English I speak Persian too"}

B: Yes, I can speak English. I speak Persian, too.

علی، من فکر نمی کنم شما فارسی صحبت کنی {jamedia src="/images/audio/Ali I dont think you speak Persian.mp3" type="audio" mtype="mp3" title="Ali I dont think you speak Persian"}

A: Ali, I don't think you speak Persian.

من می توانم فارسی صحبت کنم. من اهل کشور ایران هستم. من فارسی بهتر از انگلیسی صحبت می کنم. {jamedia src="/images/audio/I can speak Persian.mp3" type="audio" mtype="mp3" title="I can speak Persian"}

B: I can speak Persian. I'm from Iran. I speak Persian better than English.

علی، من فکر می کنم من انگلیسی بهتر از شما صحبت می کنم، و شما فارسی بهتر از من صحبت می کنید. {jamedia src="/images/audio/Ali I think I speak English .mp3" type="audio" mtype="mp3" title="Ali I think I speak English"}

A: Ali, I think I speak English better than you, and you speak Persian better than me.

من فکر نمی کنم شما انگلیسی بهتر از من صحبت کنی {jamedia src="/images/audio/I dont think you.mp3" type="audio" mtype="mp3" title="I dont think you"}

B: I don't think you speak English better than me.

آیا فکر می کنی شما انگلیسی بهتر از من صحبت می کنید؟ {jamedia src="/images/audio/Do you think you speak.mp3" type="audio" mtype="mp3" title="Do you think you speak"}

A: Do you think you speak English better than me?

بله، من فکر می کنم بهتر از شما صحبت می کنم فکر نمی کنم بهتر از من حرف بزنید {jamedia src="/images/audio/Yes I think I speak.mp3" type="audio" mtype="mp3" title="Yes I think I speak"}

B: Yes, I think I speak better than you. I don't think you speak better than me.

 

______________________________________________________________

شما انگلیسی صحبت میکنید {jamedia src="/images/audio/You speak English.mp3" type="audio" mtype="mp3" title="You speak English"} You speak English
 فکر نمی کنم انگلیسی صحبت کنی {jamedia src="/images/audio/I dont think you speak English.mp3" type="audio" mtype="mp3" title="I dont think you speak English"}

I don't think you speak English.

 فکر نمی کنیم شما از کانادا هستید. {jamedia src="/images/audio/We dont think youre .mp3" type="audio" mtype="mp3" title="We dont think youre "}

We don't think you're from Canada.

 ما فکر می کنیم شما از ایران هستی {jamedia src="/We think youre from Iran.mp3" type="audio" mtype="mp3" title="We think youre from Iran"} We think you're from Iran.
 آیا شما چای میخواهید؟ {jamedia src="/images/audio/Do you want some tea.mp3" type="audio" mtype="mp3" title="Do you want some tea"}

Do you want some tea?

فکر میکنی من از کانادا هستم؟  {jamedia src="/images/audio/Do you think Im.mp3" type="audio" mtype="mp3" title="Do you think Im"}  

Do you think I'm from Canada?

 بله، من فکر می کنم شما از کانادا هستید. {jamedia src="/images/audio/Yes I think you re.mp3" type="audio" mtype="mp3" title="Yes I think you re"}

Yes, I think you're from Canada.

 نه، من از کانادا نیستم {jamedia src="/images/audio/No Im not from Canada.mp3" type="audio" mtype="mp3" title="No Im not from Canada"}

No, I'm not from Canada.

 

____________________

 

{jamedia src="/images/audio/think.mp3" type="audio" mtype="mp3" title="think فکرکردن"} {jamedia src="/images/audio/please.mp3" type="audio" mtype="mp3" title="pleaseلطفا"}
{jamedia src="/images/audio/better than.mp3" type="audio" mtype="mp3" title="better than بهتر از"} {jamedia src="/images/audio/than.mp3" type="audio" mtype="mp3" title="than از"}
{jamedia src="/images/audio/We are.mp3" type="audio" mtype="mp3" title="We are ما هستیم."} {jamedia src="/images/audio/we.mp3" type="audio" mtype="mp3" title="we ما"}
  {jamedia src="/images/audio/We re.mp3" type="audio" mtype="mp3" title="We re  ما هستیم."}

 

 

_____

I know.

I think you speak better than me.

I know you speak better than me.

We know you're from Iran.

Do you think we're from Canada?

I think I know.

I think you know me.

I don't know you.

Do I know you?

 

 

 

گردآوری 

سایت آموزشی