زمان گذشته ساده

زمان گذشته ساده در زبان انگلیسی

ساختار
(last week)
(yesterday)
worked I, we, you, he, she, …
played
heard
 
منفی
work…
play…
hear…
didn’t
did not
I, we, you, he, she, …
 
 
پرسشی
work…?
play…?
hear…?
I, we, you, he, she, … Did
 
 
کاربرد
گذشته ساده در موارد زير کاربرد دارد:
1- برای بيان کاری که در گذشته و زمان مشخصی به پايان رسيده است:
We met last week.
He left yesterday.
 
2- برای بیان کارهايی که پشت سرهم در يک ماجرا يا داستان می‌آيند:
I walked into my room and sat down. Suddenly I heard a noise coming from outside. I got up and went towards the window…
 
3- برای بيان عادت يا شرايطی در گذشته:
When he was a child, they lived in a cottage in the jungle.
Every day he walked in the jungle to….
 
نکاتی در مورد هجی (verb + ed)
1- هنگاميکه فعلی به e ختم می‌شود، فقط d اضافه می‌کنيم:
loved, hated, used
2- افعال يک هجايی (يک بخشی) که به ترتيب شامل يک حرف صدادار و يک حرف بی‌صدا می‌باشند، حرف بی‌صدای آخر تکرار می‌شود:
stopped, planned, robbed
ولی اگر دو حرف صدادار وجود داشته باشد، حرف بی‌صدای آخر تکرار نمی‌شود:
looked, cooked, seated
اگر حرف بی‌صدای آخر y يا w باشد نيز تکرار نمی‌شود:
played, rowed, showed

 

منبع:hcot.ir