زمان ماضی نقلی

زمان ماضی نقلی در زبان انگلیسی

ه عبارت (علي به مدرسه رفته است) توجه نماييد. اين جمله به مفهوم رفتن علي در گذشته مي باشد و در حال حاضر نيز اثر رفتن علي مشخص بوده و تا کنون ادامه دارد. به اين زمان حال کامل يا ماضي نقلي گفته مي شود.
به عبارت ديگر حال کامل زماني است که در گذشته شروع شده و نتيجه و اثر آن در حال حاضر باقي مانده باشد. ساختار جملات حال کامل بصورت زير مي باشد:
قسمت سوم فعل + have / has + فاعل
مثال :
He learns English every day.
او هر روز انگليسي مي آموزد : زمان حال سادهHe has learned English for two years.
او براي مدت دو سال انگليسي خوانده است : زمان حال کامل
توجه : در انتهاي جملات حال کامل معمولا از for به معني (براي مدت …) يا since به معني (از …، تا کنون) به همراه قيد زمان استفاده مي شود. مثال :
She has lived in Iran since 1380.
She has lived in Iran for two years.
توجه : کاربرد ديگر زمان حال کامل در جملاتي است که از گذشته نامعلوم شروع شده و اثر آن تا کنون باقي مانده باشد. مثال:
I haven’t gone there.
من به آنجا نرفته ام
قسمت سوم فعل( اسم مفعول) :
اسم مفعول يا قسمت سوم افعال با قاعده با افزودن -ed به انتهاي آنها (مانند زمان گذشته ساده) بدست مي آيد. درخصوص افعال بي قاعده قسمت سوم آنها از قاعده خاصي پيروي نکرده و مي بايست به تدريج آموخته شود. قسمت سوم برخي از افعال بي قاعده بصورت زير است:
have ► had
go ► gone
see ► seen
begin ► begun
sing ► sung
do ► done
take ► taken
draw ► drawn
choose ► chosen
forget ► forgotten
ترکيبهاي مختلف جملات زمان حال کامل :
همانگونه که ديديد زمان حال کامل با فعل کمکي have , has همراه مي باشد. بنابراين براي منفي نمودن جمله مي بايست not را به انتهاي فعل کمکي اضافه نماييم و همچنين براي ساختن جملات پرسشي مي بايست have, has را به ابتداي جملات بياوريم. مثال:
She hasn’t arrived yet. او هنوز نرسيده است
Has she arrived yet? آيا او رسيده است؟
کاربردfor, since, yet, just :
همانطور که ديديد در انتهاي جملات حال کامل معمولا از for به معني (براي مدت …) يا since به معني (از …، تا کنون) به همراه قيد زمان استفاده مي شود.
 yet به معني (هنوز) و just به معني (چند لحظه قبل) و already به معني (پيش از اين) نيز در جملات حال کامل بکار مي روند.
مثال:
He has just arrived at the theater. او اندکي قبل به تاتر رسيده است
I have already put it in my pocket. من پيش از اين آنرا در جيبم قرار دادم
I haven’t seen it yet. من هنوز آنرا نديده ام
توجه : همانطور که ديده مي شود، just و already مابين فعل کمکي have/has و اسم مفعول بکار مي روند. همچنين yet معمولا در انتهاي جملات حال کامل نوشته مي شود.

 

منبع:hcot.ir