ساختار there + be

ساختار there + be

وجود دارد (مفرد)
There isn't
There is
وجود دارد (جمع)
There aren't
There are
وجود داشت (مفرد)
There wasn't
There was
وجود داشت (جمع)
There weren't
There were
وجود خواهد داشت
There Won't be
There will be
وجود داشته است (مفرد)
There hasn't been
There has been
وجود داشته است (جمع)
There haven't been
There have been
 
منبع:www.english247.ir