آموزش زبان

آموزش زبان | انواع تلفظ What do you do for a living

 آموزش زبان

تلفظ در زبان انگلیسی

 

 ? What do you do for a living 

برای امرار معاش چه کار می کنی ؟

تلفظ یک جمله یا کلمه در زبان انگلیسی در حالت ها و موقعیت های گوناگون ، انواع مختلفی دارد!
با سایت آموزشی همراه باشید تا گفتار و لهجه زبان خود را همانند یک انگلیسی تغییر دهید

 

 

 

 انواع تلفظ ? What do you do for a living

 

 

گردآوری 

سایت آموزشی