آموزش زبان

آموزش زبان | انواع ونحوه تلفظ Im gonna kick back

 آموزش زبان

تلفظ در زبان انگلیسی

 

   Im gonna kick back = من میخواهم استراحت کنم (ریلکس کنم )

 هر روز یک آموزش جدید!

تلفظ یک جمله یا کلمه در زبان انگلیسی در حالت ها و موقعیت های گوناگون ، انواع مختلفی دارد!
با سایت آموزشی همراه باشید تا با نوع گویش کلمات و جمله ها با لهجه آمریکایی آشنا شوید

 

 

 

 

 

 

انواع ونحوه تلفظ      Im gonna kick back = من میخواهم استراحت کنم (ریلکس کنم )

 

 

گردآوری 

سایت آموزشی