اسم ها

اسم ها در زبان انگلیسی

تعریف : اسم کلمه ای است که برای نامیدن هر چیز . شخص و یا مکان بکار می رود
مثال :
Book – Ali – Home – Ahmad – Helena – Mother – Tatiana – Michael …
 
بعضی از اسامی در زبان انگلیسی مرکب(Compound Noun ) هستند مثل :
Note + book                                 Tea + pot
Work + man                                 Step + mother
Coal + mine                                 Address + book    
 
(انواع اسمها  Kinds of Nouns  )
 
در زبان انگلیسی چهار نوع هستند :
 
       اسم عام Common Noun
       اسم خاص  Proper Noun
       اسم معنی Abstract Noun
       اسم جمع Collective Noun
 
اسم عام : اسمی است که در میان عده ای از اشیاء اشخاص و مکان عمومیت داشته باشد . مثل :
Pencil                Boy                Cinema                Girl                  Desk  
 
اسم خاص : اسمی است که نام مخصوص شخص شئ   یا مکان معینی باشد مثل :
Iran                      Ali                Azadi square               Kerman shah
 
اسم معنی : اسم حالت عمل یا وضعیت را اسم معنی گویند و به خودی خود وجود ندارد و آنرا باید در وجود اشیاء یا اشخاص احساس کرد مثل :
Kindness            Pain                 Speed                        Health                    
 
اسم جمع : اسمی است که در صورت مفرد  هستند ولی در معنی به گروه و دسته دلالت می کنند مثل :
Army               Navy                   Team                   
Police              Class                  Crowd
 
این اسامی را معمولا با فعل مفرد به کار می برند ولی بعضی از آنها  با فعل جمع همراهند . مثل :
اسم جمع همراه با فعل مفرد :
The class has an English lesson everyday.
There was a large crowd in the street.
اسم جمع همراه با فعل جمع :
There were a lot of people at the street.
The police have captured the thieves.   
 
 
اسم های قابل شمارش (Countable ) و غیر قابل شمارش (Uncountable) :
 
اسم های قابل شمارش اسم هایی هستند که بتوان قبل از آنها اعداد یا a   و an  به کار برد و یا بتوان آنها را جمع بست . اما اسم های غیر قابل شمارش را نمی توان با اعداد استفاده کرد یا جمع بست .
 
مثال برای اسم قابل شمارش
We have four children, three sons & a daughter.
مثال برای اسم غیر قابل شمارش
I went out to breathe in some fresh air.
 
پسوند های اسم ساز :                        
می توانیم با استفاده از افعال اسم های معنی را بسازیم اما متاسفانه قانون خاصی وجود ندارد که نشان دهد چه پسوند ی با کدام فعل اسم را تشکیل می دهند . بعضی از پسوند های اسم ساز عبارتند از:
(Ice – ion – ment- Ence – ance – ing – al – y  ) و مثال آنها عبارتند از :
 
                                     
                              اسم                                                    فعل
(Ice)
                      
               Serve    خدمت کردن                                         Service خدمت
              Advise   نصیحت کردن                                      Advice نصیحت
                                                           (Ment)
              Improve  بهتر کردن                                           Improvement   اصلاح 
              Employ    استخدام کردن                                     Employment استخدام
                                                            (Ion)
              Invent     اختراع کردن                                       Inventionاختراع
              Educate تربیت کردن                                         Education آموزش
                                                             (Y)
             Deliver   تحویل دادن                                         Delivery تحویل
             Discover کشف کردن                                        Discovery کشف
                                                           (Ence)
             Refer   رجوع کردن                                             Reference رجوع
             Exist   وجود داشتن                                              Existence هستی
                                                          (Ance)
            Appear   ظاهر شدن                                            Appearance ظاهر
            Accept   قبول کردن                                            Acceptance پذ یرش
                                                          (Al)
            Propose   پیشنهاد کردن                                         Proposal پیشنهاد
           Arrive  وارد شدن                                                 Arrival ورود
                                                         (Ing)
            Draw   رسم کردن                                               Drawing رسم
            Begin  شروع کردن                                            Beginning آغاز
 
نکته : بعضی از اسم های معنی از اسم عام درست می شوند . مثل : 
   
                      Child    بچه                                      Childhood بچگی
                     King     پادشاه                                   Kingship پادشاهی 
                      Fool      ابله                                       Folly  حماقت
 
 
جمع بستن اسم ها :
اسامی را معمولا با افزودن(s) جمع می بندند
 
Book            Books        Car            Cars                      Word              Words
 
اما بعضی از اسامی به شکل دیگر جمع بسته می شوند :
 
الف : اسامی که به( o- ch – sh – ss – x – or z )  ختم می شوند با اضافه کردن( es ) در آخر اسم جمع بسته می شوند مثل :
Class           Classes                                         Dish            Dishes   
Church             Churches                                  Box             Boxes         Tomato              Tomatoes
 
ب : اسامی که به( y )  ختم می شوند که در شکل جمع( y )  حذف می شود و( ies ) در آخر اسم اضافه می شود . مثل :
 Baby            Babies       Lady           Ladies        Country          Countries
 
نکته : اگر اسمی به( y ) ختم شود و حرف قبل از( y )  یکی از حروف صدا دار باشد( y ) حذف نمی شود و آن اسم با( s ) جمع بسته می شود. مثل :
Day               Days                                 Boy               Boys
 
ج : اسامی که به( f or fe )  ختم می شوند که عبارتند از:
( calf , half , knife , leaf , life , loaf , self  sheaf , shelf , thief , wife , wolf  )
 
 و در شکل جمع( f or fe ) حذف می شود و در آخر اسم( ves ) اضافه می شود . مثل :
 
Wife                 Wives                            Wolf                  Wolves
 
د : اسامی که شکل جمع آنها با شکل مفرد متفاوت است . مثل :
Foot              Feet                 Mouse            Mice          Man                Men    Woman              Women                             Tooth                  Teeth/

 

منبع:hcot.ir