برخی سوال و جواب های متداول در زبان انگلیسی

برخی سوال و جواب های متداول در زبان انگلیسی

مثال های زیر را مطالعه کنید:
 
a.
پدرت چطوره ؟
A: How’s your father
بهتره ، متشکرم
B: He’s better, thanks

b.
کار و بار چطور است؟
? A: How’s work
خوب است. / بد نیست. / افتضاح است
B: It’s ok. / It’s not bad. / It’s awful

c.
سلام جیم
A: Hi, Jim
سلام تام. تازه چه خبر؟
? B: Hi, Tom. What’s new
خبری نیست./ خبر چندانی نیست.
A:Not much. / Nothing much

در پاسخ به سوال  ?How's life  می توان از پاسخ های متعددی استفاده کرد.
d.
حال و روزت چطوره؟
? How’s life?
عالی. متشکرم
Great, thanks.
بد نیست. متشکرم
Not bad, thanks.
چندان خوب نیست
Could be better!
خیلی خوب است (دیگر بهتر از این نمی شود)
It couldn’t be better!

e.
با کار جدیدت چطوری؟
? A: How’re you getting along in your new job
خوبم . ممنون
I’m doing well, thanks
 
5- برای رسیدن حال کسی که مریض بوده است عبارت های زیر بکار می رود :
امروز چطوری؟
How do you feel (today)? / How are you feeling ?
بهتری؟
Are you feeling (any) better?
کمردردت / دل دردت چطوره؟
How’s your backache/ stomachache…?
امروز چطوری؟
How do you feel today
خیلی بهترم. ممنون
I feel much better, thanks
امروز بهتری؟
Are you feeling better today?
نه متاسفانه
No, I’m afraid not
واقعا متاسفم
Oh, I’m really sorry to hear that

6- اگر از کسی بخواهیم سلام ما را به دیگری برساند عبارت های زیر به کار می رود :
سلام مرا به (پدرت) برسان (دوستانه)
Say hello to (your dad) for me
سلام مرا به (مادرت) برسان (دوستانه)
Remember me to (your mom
سلام مرا به شوهرتان برسانید. (رسمی)
Give my (best regards) to (your husband

1. A: Say hello to your brother for me
    B: Ok, I will
 
2. A: Give my best regards to your husband
    B: I certainly will
 
7- برای خداحافظی از Goodbye یا bye-bye و یا فقط bye استفاده می شود. در موقعیت های رسمی بعد از غروب آفتاب برای خداحافظی از Good night (شب به خیر انگلیسی) استفاده می شود. باید توجه داشت که Good evening برای سلام و Good night برای خداحافظی به کار می رود. سایر عبارت هایی که به هنگام خداحافظی به کار می روند عبارتند از:
See you later/ tommorrow / on Monday / soon / in two hours, etc
بعدا/ فردا / دوشنبه / بزودی / تا دو ساعت دیگر می بینمت
Have a nice day/ weekend / trip / flight….
روز/ آخر هفته/ سفر / پرواز … خوبی داشته باشی
Take care / Take it easy = Don't work too hard
مواظب خودت باش
So long
خداحافظ / قربانت (صمیمانه و غیر رسمی
 
توجه نمایید که در کل آموزش های بخش مکالمه سایت ، اصطلاحات انگلیسی مربوط به آن بخش نیز ذکر می شود. یادگیری اصطلاحات ، نقش بسیار عمده ای در روان صحبت کردن و مکالمه شما ایفا می کنند. پس به موارد ذکر شده در هر پست به دقت توجه کنید و حتما این اصطلاحات را آنقدر تکرار کنید تا ملکه ذهن شما شوند!
مثال های زیر را مطالعه کنید:
1. A: I have to go now. See you later.
    B: Yes, sure.
2. A: Have a nice day!
    B: Thanks. Same to you.
3. A: Bye. Have a nice vacation!
    B: Thanks. You, too.
4. A: Have a nice weekend!
    B: Thanks. See you on Monday.
 
8- هر گاه دوست یا آشنایی را پس از مدت ها ببینیم به او می گوییم:
It's good/ nice to see you
از دیدنت خوشحالم
هرگاه دوستی را ببینیم و با او مدتی صحبت کنیم در پایان صحبت و به هنگام خداحافظی می گوییم:
It was nice seeing zou again
از دیدنت خوشحال شدم
دو عبارت بالا هر کدام مفهوم و کاربرد خاص خود را دارند. این دو عبارت به معنای (خوشوقتم) It's nice to meet you نمی باشند. کاربرد این سه عبارت در جدول زیر نشان داده شده است:
از آشنائی تان خوشوقتم. – به هنگام معرفی برای اولین بار
It’s nice to meet you
از دیدنت خوشحالم. – هنگام دیدن دوست قدیمی
It’s good/ nice to see you
از دیدنت خوشحال شدم – در پایان صحبت با دوستان و به هنگام خداحافظی
It was nice seeing you
 
منبع:rapidlearn.ir