سوالی کردن جملات در زبان انگلیسی

درس دوم / جمع بستن و سوالی کردن جملات در زبان انگلیسی

این مجموعه ی کامل آموزشی شامل مباحث دستور زبان، واژگان، تلفظ، مکالمه، نگارش، خواندن، آموزش اصطلاحات و ضرب المثل، ارائه ی آزمون های طبقه بندی شده و هدف دار در پایان هر مبحث درسی با استفاده از شیوه های مدرن و جذاب می باشد. مطالب ارائه شده در این مجموعه برای سطوح مختلف آموزشی از سطح مقدماتی تا پیشرفته طراحی و پیش بینی شده است.درس دوم
معنی جملات به صورت جداگانه آورده شده

آن یک خودکار است.
آنها خودکار هستند.
آن یک در است.
آنها در هستند.
آن یک نیمکت است.
آنها نیمکت هستند.
آن یک کتاب است.
آنها کتاب هستند.
آن یک دیوار است.
آنها دیوار هستند.
او یک دختر است.
آنها دختر هستند.
او چکاره است؟
او یک دانش آموز است.
او چه کاره است؟
اویک معلم است.
آن چیست؟
آن یک کتاب است.
آن چیست؟
آن یک پنجره است.
آن چیست؟
آن یک نیمکت است.
آن چیست؟
آن یک خودکار است.
آن چیست؟
آن یک مداد است.

1- It is a pen. = It’s a pen.
2- They are pens. = They’re pens.
3- It is a door. = It’s a door.
4- They are doors. = They’re doors.
5- It is a bench. = It’s a bench.
6- They are benches. = They’re benches.
7- It is a book. = It’s a book.
8- They are books. = They’re books.
9- It is a wall. = It’s a wall.
10- They are walls. = They’re walls.
11- She is a girl. = She’s a girl.
12- They are girls. = They’re girls.
13- What is she?

She is a student. = She’s a student.

14- What is he?

He is a teacher. = He’s a teacher.
15- What is it?
It is a book. = It’s a book.
16- What is it?
It is a door. = It’s a door.
17- What is it?
It is a window. = It’s a window.
18- What is it?
It is a bench. = It’s a bench.
19- What is it?
It is a pen. = It’s a pen.
20- What is it?
It is a pencil. = It’s a pencil.

تمرین درس دوم
الف- به جمع تبدیل کنید:

نکته دستوری: چنانچه بخواهیم جمله ای را جمع ببندیم اگر فاعل جمله (it-he-she) باشد تبدیل به they و اگر I باشد تبدیل به we شده و فعل is یا am جمع می شوند یعنی تبدیل به are میگردند و کلمه a در جمله حذف می شود.

پاسخ ها در مقابل هر جمله آورده شده اما سعی نمایید بدون نگاه به آن ها تمرین را انجام دهید

آن یک خودکار است
آنها خودکار هستند.

A-change into plural:

Example:
It is a pen.
They are pens.

1- It is a book. 1- They are books.
2- It is a pencil. 2- They are pencils.
3- It is a door. 3- They are doors.
4- She is a teacher. 4- They are teachers.
5- It is a pen. 5- They are pens.
6- It is a wall. 6- They are walls.
7- She is a student. 7- They are students.
8- He is a student. 8- They are students.
9- It is a blackboard. 9- They are blackboards.
10- It is a window. 10- They are windows.
11- It is a bench. 11- They are benches.
12- He is a teacher. 12- They are teachers.
13- She is a girl. 13- They are girls.


ب: با کلمه What سئوالی کنید:


A-ask questions with “what”:

Example:

It is a wall.
What is it?

She is a girl.
What is she?

آن یک دیوار است.
آن چیست؟

او یک دختر است.
او چه کاره است؟

نکته دستوری: برای اینکه جمله ای را با کلمه سئوالی مانند What سئوالی کنیم بایستی اولاً آنرا در ابتدای جمله بکار برده ثانیاً جمله به شکل سئوالی و با حذف کلمه یا عبارتی که مورد پرسش قرار گرفته بعد از آن نوشته شود مانند جملات فوق

1- It is a pencil. 1- What is it?
2- It is a desk. 2- What is it?
3- It is a window. 3- What is it?
4- She is a teacher. 4- What is she?
5- He is a student. 5- What is he?

 

 

منبع: سلام زبان