سوالی کردن جملات در زمان حال استمراری با What و Who

درس چهاردهم/سوالی کردن جملات در زمان حال استمراری با What و Who

سوالی کردن جملات در زمان حال استمراری با What و Who در زبان انگلیسی .... این مجموعه ی کامل آموزشی شامل مباحث دستور زبان، واژگان، تلفظ، مکالمه، نگارش، خواندن، آموزش اصطلاحات و ضرب المثل، ارائه ی آزمون های طبقه بندی شده و هدف دار در پایان هر مبحث درسی با استفاده از شیوه های مدرن و جذاب می باشد. مطالب ارائه شده در این مجموعه برای سطوح مختلف آموزشی از سطح مقدماتی تا پیشرفته طراحی و پیش بینی شده است.


 

درس چهاردهم

 

نکته دستوری:
برای سوالی کردن جملات استمراری با کلمه what بایستی این کلمه در ابتدای جمله بکار رفته و سپس به جای فعل کمکی(am-is-are) با فاعل عوض شده و فعل اصلی جمله را که ing دارد تبدیل به doing بنمائید:


مثال:
آنها اکنون مشغول صحبت هستند.
آنها اکنون مشغول چه کاری هستند؟
They are speaking now. (What)
What are they doing now?
و چنانچه بخواهیم جمله را با کلمه who (چه کسی) سئوالی کنیم این کلمه مستقیماً جای فاعلجمله را گرفته و بقیه جمله نوشته می شود و فقط یک علامت سئوال در انتهای جمله گذارده می شود:
مثال:
علی مشغول انگلیسی صحبت کردن است.
چه کسی مشغول انگلیسی صحبت کردن است؟
Ali is speaking English.
Who is speaking English?
الف- به سئوالی تبدیل کنید:
A-Change into the questions:
1- Mahin is eating lunch now. (Who)
Who is eating lunch now?
2- We are speaking English now. (Who)
Who is speaking English now?
3- My sister is drinking water now (who)
Who is drinking water now?
4- Freshet is walking now. (Who)
Who is walking now?
5- Ali is doing his homework. (Who)
Who is doing his homework?
6- I am reading a book now. (Who)
Who is reading a book now?
7- They are listening to the teacher now. (What)
What are they doing now?
8- You are going to school now. (What)
What are you doing now?
9- Her brother is cleaning the blackboard now. (What)
What is her brother doing now?
10- We are sitting in the classroom now. (What)
What are we doing now?
ب- جملات زیر را بخوانید:
B- Read these sentences:
Mansour and Maryam
1- This is Mansour
2- she is Maryam.
3- Mansour has an apple.
4- Maryam has an orange.
5- They are playing in the garden.
6- She is drinking water.
7- Mansour is washing his hands.
8- She is doing her homework.
9- He is reading a book.
10- She is praying.
 الف- به سئوالی تبدیل کنید:
A-Change into questions:
Example:
It is a chair.
Is it a chair?
1- There is an apple under the table.
Is there an apple under the table?
2- Those are your face, your hair and your head.
Are those your face, your hair and your head?
3- There are boys and girls in the classroom.
Are there boys and girls in the classroom?
4- We are reading the Koran now.
Are we reading the Koran now?
5- He is cleaning the blackboard now.
Is he cleaning the blackboard now?
ب- با کلمه”what” تبدیل به سئوالی کنید:
B-change into the questions with “what”
Example:
He is reading.
What is he doing?
1- He is listening.
1- What is he doing?
2- She is drinking water.
2- What is she doing?
3- We are opening the windows.
3- What are we doing?
4- They are praying now.
4- What are they doing?
5- I am washing my hands now.
5- What am I doing?
ج- با “who” سئوال کنید:
C-Ask questions with “Who”:
Example:
They are going to school.
Who is going to school?
1- Ali is eating lunch now.
Who is eating lunch now?
2- You are listening to the teacher.
Who is listening to the teacher?
3- We are drinking water.
Who is drinking water?
4- I am doing my homework.
Who is doing my homework?
5- The boys are speaking English.
Who is speaking English?
د-کوتاه و کامل پاسخ دهید:
D- Give short and complete answers:
Example:
Is there a pen on the book? (Yes)
Yes, there is. There is a pen on the book.
1- Is she a woman? (Yes)
Yes, she is a woman.
2- Are there benches in the classroom? (Yes)
Yes, there are benches in the classroom.
3- Am I opening your mouth? (No)
No, you are not opening my mouth.
4- Are they playing in the garden? (Yes)
Yes, they are playing in the garden.
5- Does he have a pen and a pencil? (No)
No, he doesn’t have a pen and a pencil.

 

منبع:سلام زبان