کاربرد am / is / are

کاربرد am/is/are

ضمایر فاعلی عبارتند از I/you/he,she,it/we/you/they

شکل مثبت

 

شکل منفی

حالت سوالی

I am (I'm)                      من هستم

I am not (I'm not)

Am I?

 

You are (you're)             تو هستی

You are not (you aren't)

Are you?

 

He is (he's)                او(مذکر) است

He is not (he isn't)

Is he?

 

She is (she's)          او (مونث) است

She is not (she isn't)

Is she?

 

It is (it's)                   این (اشیا) است

It is not (it isn't)

Is it?

 

We are (we're)              ما هستیم

We are not (we aren't)

Are we?

 

You are (you're)             شماهستید

You are not (you aren't)

Are you?

 

They are (they're)            آنها هستند

They are not (they aren't)

Are they?

 

               

aren't را (آنت تلفظ کنید)

به قسمت تلفظ نرم افزار مراجعه کنید

 

مثال

مثال

مثال

 

My name is ali/hassan

اسم من علی است

It's sunny today, but it isn'twarm

امروز آفتابی است ولی گرم نیست

Are you tired? "yes, i'm

آیا خسته ای؟ بله من هستم

I'm iranian/american

من ایرانی هستم

I'm tired, but i'm not hungry

من خسته  ام. ولی گرسنه نیستم

Are you hungry? "no, i'm not"

آیا گرسنه ای؟ نه من نیستم

I'm from iran/ tehran/esfehan

من اهل ایران هستم

Jessica isn't at home right now. She's at work

جسیکا الان خونه نیست.او سر کار است

Are these your keys?yes.they are

اینها کلیدهای شما هستند؟ بله هستند

 

I'm a student/doctor/teacher

من یک دانش آموز هستم

Those people aren't Canadian. They're Australian

آن آدم ها کانادایی نیستند. آنها استرالیایی هستند.

Is your friend Japanese?

دوست شما ژاپنی است؟

My father is ateacher/carpenter

پدر من یک نجار است

Tom isn't interested in politics.

تام علاقه ای به سیاست ندارد

Are your parents at home? " no they're out"

والدین شما در خانه هستند؟

نه آنها بیرون هستند

My parents are anurse/journalist

والدین من روزنامه نگار هستند

This house isn't very big

این خانه زیاد بزرگ نیست

Is your mother at home?

مادرتان در خانه است؟

I'm single

من مجرد هستم

The stores aren't open today

امروز مغازه ها باز نیستند.

Your shoes are nice. Are they new?

کفش های شما زیبا هستند. آنها جدید هستند؟

I'm divorced

من طلاق گرفتم

               

Am i late? " no, you're on time."

دیر کردم؟ نه به موقع آمدید

I'm a widow

من بیوه هستم (زن شوهر مرده)

               

Is it cold in your room?

اتاق شما سرد است؟

I'm a widower

من بیوه هستم (مرد زن مرده)

               

Are you married?

متاهل هستید؟

My favorite color is red/blue

رنگ مورد علاقه من قرمز است

               

Are you a student?

ایا شما دانش آموز هستید؟

My favorite sports are tennis and swimming

ورزشهای مورد علاقه من تنیس و شنا است

                 

My sister is very tall.he's a teacher

خواهر من خیلی قد بلند است.او یک معلم است

 

 

منبع:www.english247.ir