آموزش زبان انگلیسی

آموزش زبان انگلیسی | سوالی و منفی کردن جملات در زبان انگلیسی

آموزش زبان انگلیسی

 

 

سوالی و منفی کردن جملات در زبان انگلیسی

 

 

نکته دستوری:
برای سئوالی کردن جملات حال ساده (یعنی جملاتی که every day دارند) دو فعل کمکی do و dose را در ابتدای جمله قبل از فاعل قرار می دهیم (does برای سوم شخص مفرد مثل he-she و غیره و do برای بقیه) باید توجه داشته باشید هنگامی که جمله سئوالی می شود s یا es فعل سوم شخص مفرد حذف می شود:
مثال:
او هر روز تخته سیاه را پاک می کند.
آیا او هر روز تخته را پاک می کند؟
شما هر روز در باغ بازی می کنید:
آیا شما هر روز در باغ بازی می کنید؟
He cleans the blackboard every day.
Does He cleanthe blackboard every day?
You play in the garden every day.
Do you play in the garden every day?
او هر روز به مدرسه می رود.
آیا او هر روز به مدرسه می رود؟
بله، او هر روز به مدرسه می رود.
او هر روز قبل از ساعت 6 از خواب بر می خیزد.
ایا او هر روز ساعت 6 از خواب بر می خیزد؟
بله، او هر زوز قبل از ساعت شش از خواب بر می خیزد.
آیا او هر روز صورت و دستهایش را می شوید؟
بله، او هر روز صورت و دستهایش را می شوید.
ِآیا علی هر روز برای خدا نماز می خواند؟
بله، او هر روز نمار می خواند.
آیا آنها هر روز به معلمشان گوش می کنند؟(به حرف معلمشان گوش می کنند)
بله، آنها هر روز به معلمشان گوش می کنند.
آیا ما هر روز تکالیف خود را انجام می دهیم؟
بله، ما هر روز تکلیفمان را انجام می دهیم.
آیا آنها ساعت 9 از خواب بر می خیزند؟
خیر، آنها ساعت 9 از خواب بر نمی خیزند.
آیا او ساعت 10 صبحانه می خورد؟
خیر، او ساعت 10 صبحانه نمی خورد.
1- He goes to school every day.
Does he go to school every day?
Yes, he does. He goes to school every day.
2- He gets up before six o’clock every day.
Does he get up before six o’clock every day?
Yes, he does. He gets up before six o’clock every day.
3- Does he wash his face and hands every day?
Yes he does .
He washes his face and hands every day.
4- Does Ali pray to Allah every day?
Yes, he does.
He prays every day.
5- Do they listen to their teacher every day?
Yes, they do.
They listen to their teacher every day.
6- Do we do our homework every day?
Yes, we do.
We do our homework every day.
7- Do they get up at nine o’clock?
No, they don’t.
They don’t get up at nine o’clock.
8- Does he eat breakfast at ten o’clock?
No, he doesn’t.
He doesn’t eat breakfast at ten o’clock.
تمرینات درس بیستم
الف- به منفی تبدیل کنید:
نکته دستوری: برای منفی کردن جملات حال ساده از doesn’t برای سوم شخص مفرد و از don’t برای بقیه استفاده می شود توضیح اینکه وقتی که جمله منفی باشد فعل سوم شخص مفرد s یا es نباید داشته باشد.مثال:
او هر روز به مدرسه می رود.
او هرروز به مدرسه نمی رود.
آنها ساعت 12 نهار می خورند.
آنها ساعت 12 نهار نمی خورند.
A-Change into the negative:
He goes to school every day.
He doesn’t go to school every day.
They eat lunch at twelve o’clock.
They don’t eat lunch at twelve o’clock.
Example:
The boys eat breakfast at eight o’clock.
The boys don’t eat breakfast at eight o’clock.
1- The boys go to school at eight o’clock.
The boys don’t go to school at eight o’clock.
2- We go to school at five o’clock.
We don’t go to school at five o’clock
3- We put on our clothes every day.
We don’t put on our clothes every day.
4- The man eats an apple every day.
The man doesn’t eat an apple every day.
5- Mahin drinks tea every day.
Mahin doesn’t drink tea every day.
6- He does his homework at six o’clock.
He doesn’t do his work at six o’clock.
7- The teacher washes her face and hands at half past six.
The teacher doesn’t wash her face and hands at half past six
ب-سوالات را پاسخ دهید:
B-Answer the questions:
Example:
Do you wash your hands at ten o’clock?
No, I don’t. I don’t wash my hands at ten o’clock.
Does he eat lunch at twelve o’clock?
Yes, he does. He eats lunch at twelve o’clock.
1- Do you go to school at eleven o’clock?
No, I don’t, I don’t go to school at eleven o’clock.
2- Do we eat lunch at twelve o’clock?
Yes, we do. We eat lunch at twelve o’clock.
3- Does she listen to the teacher every day?
Yes she does. She listens to the teacher every day.
4- Do you pray to Allah every day?
Yes I do. I pray to Allah every day.
5- Does your brother play at twelve o’clock? (No)
No, he doesn’t. My brother doesn’t play at twelve o’clock.

 

 

گردآوری 

سایت آموزشی