قیدهای تکرار در زبان انگلیسی

آموزش زبان انگلیسی | قیدهای تکرار در زبان انگلیسی

آموزش زبان انگلیسی

 

 

قیدهای تکرار در زبان انگلیسی

 

 

 

 

نکته دستوری:
کلمات always (همیشه)-often (اغلب)- usually(معمولاًٌ)-never(هرگز) قید تکرار هستند و محل آنها در جمله قبل از فعل اصلی و بعد از فاعل است.
تذکر: کلمه never خودش جمله را منفی می کند و نیاز به don’t یا doesn’t در جمله نمی باشد.
او همیشه قبل از ساعت شش از خواب بر می خیزد.
او همیشه در صبح برای خدا نماز می خواند.
او اغلب در ساعت یک ربع به هشت صبحانه می خورد.
او معمولاً ساعت 8 به مدرسه می رود.
او هرگز ساعت 3 نهار نمی خورد.
آیا مهین قبل از ساعت 6 صورت و دستهایش را می شوید؟
بله، او همیشه قبل از ساعت 6 صورت و دستهایش را می شوید.
آیا معلم در داخل کلاس می ایستد؟
بله، او معمولاً در کلاس می ایستد.
چه موقع او نهار می خورد؟
او همیشه ساعت 12 نهار می خورد.
چه موقع او نهار می خورد؟
او معمولاً ساعت 12 نهار می خورد.
چه موقع او نهار می خورد؟
او اغلب ساعت 12 نهار می خورد.
او هرگز ساعت 12 نهار نمی خورد.
1- He always gets up before six o’clock.
2- He always prays to Allah in the morning.
3- He often eats breakfast at a quarter to eight.
4- He usually goes to school at eight o’clock.
5- He never eats lunch at three o’clock.
6- Does Mahin wash her face and hands before six o’clock?
Yes, she always washes her face and hands before six o’clock.
7- Does the teacher stand in the classroom?
Yes, she usually stands in the classroom.
When does he eat lunch?
He always eats lunch at twelve o’clock.
When does he eat lunch?
He usually eats lunch at twelve o’clock.
When does he eat lunch?
He often eats lunch at twelve o’clock.
He never eats lunch at twelve o’clock.
تمرینات درس بیست و یکم
الف- کلمات داده شده را در جای صحیح بکار ببرید:
A-Put the words in the right places:
Example:
We open the door. (Never)
We never open the door.
1- We close the windows. (Never)
We never close the windows.
2- I get up at five o’clock (often)
I often get up at five o’clock.
3- She washes her face and hands at five o’clock (always)
She always washes her face and hands at five o’clock.
4- They sit on benches. (Usually)
They usually sit on benches.
5- You read the Koran. (Often)
You often read the Koran.
6- He sits on the table. (Never)
He never sits on the table.
ب-سئوالات را پاسخ دهید:
B-Answer the questions:
1- When do you wash your face and hands?
I wash my face and hands at five o’clock.
2- When do we eat lunch?
We eat lunch at twelve o’clock.
3- When does your mother pray?
My mother prays before six o’clock every morning.
4- When do they go to school?
They go to school at 8 o’clock every morning.
5- Is Ahmad thirsty? (Yes)
Yes, he is thirsty.
6- What time is it now?
It is 10 o’clock now.
7- Are the pens, pictures and pencils under the table? (No)
No, the pens, pictures and pencils are not under the table.
8- Who is reading the Koran now? (Ali)
Ali is reading the Koran now.
9- Where do you usually pray?
I usually pray in the mosques.
ج-سئوالی کنید:(با کلمات داده شده سئوال بسازید)
C-Ask questions:
Example:
Ali is cleaning the blackboard. (Who)
Who is cleaning the blackboard?
1- Bahram is opening the door. (Who)
Who is opening the door?
2- Bahram is praying to Allah. (What … doing)
What is Bahram doing?
3- He gets up in the morning. (When)
When does he get up?
4- We are doing our homework now. (What…doing)
What are we doing now?
5- I am going to the mosque now. (Where)
Where are you going now?
د-جملات زیر را بخوانید :
1- I am opening the box now.
2- She is pointing to the wall now.
3- The woman cleans the table in the morning.
4- He is pointing to his watch now.
5- It is a quarter to eleven.
6- He always sleeps at 10 o’clock.
7- Those are his head, his mouth, his hands and his legs.
8- The teacher counts the students every day

 

 

گردآوری 

سایت آموزشی