چند مثال از برخی جملات ساده

جملات ساده در زبان انگلیسی

صبح بخیر
Good morning.
حال شما چه طور؟
?How are you
خیلی خوبم، متشکرم.
.Very well, thank you
او (دختر) یک دانش آموز است.
.She is a student=she’s a student
او (پسر) یک دانش آموز است.
.He is a student=he’s a student
او یک معلم است.
.She is a teacher=she’s a teacher
او یک معلم است.
.He is a teacher=he’s a teacher
آن یک در است.
.It is a door=It’s a door
آن یک پنجره است.
.It is a window=It’s a window
آن یک خودکار است.
.It is a pen=It’s a pen
آن یک مداد است.
.It is a pencil=It’s a pencil
آن یک تخته سیاه است.
.It is a blackboard =It’s a blackboard
آن یک میز است.
.It is a table=It’s a table
آن یک میز تحریر است.
.It is a desk=It’s a desk
آن یک صندلی است.
.It is a chair=It’s a chair
آن یک نیمکت است.
.It is a bench=It’s a bench
من یک دانش آموز هستم.
.I am a student=I’m a student
شما یک معلم هستید.
.You are a teacher= you’re a teacher