نحوه ی تلفظ s و ed در انتهای کلمات

نحوه ی تلفظ s و ed در انتهای کلمات

 
کاربرد پایانه ed
ed آخر کلمات را نباید به یک شکل تلفظ کرد به مثال های زیر توجه کنید..
پایانه ed برای ساختن زمان گذشته ساده و نیز قسمت سوم افعال با قاعده به کار می‌رود:
کاربرد
تلفظ
صدای /Id-/
صدای /d-/
صدای /t-/
حالتهای گذشته افعال
need » needed
want » wanted
fill » filled
need » needed
work » worked
help » helped
نحوه تلفظ پایانه ed
1- پس از  /d/ یا /t/، پایانه ed صدای /Id-/ می‌دهد:
landed, started, visited, demanded
2- پس از حروف صدادار و نیز حروف بی‌صدای /b/، /g/، /v/، /ð/، /z/، /Ʒ/، /Ʒd/، /m/، /n/، /ŋ/،/l/ و /r/،  پایانه ed صدای /d-/ می‌دهد:
tied, paid, robbed, lived, used, judged, seemed, turned, cared, failed.
3- پس از بقیه حروف بی‌صدا، یعنی /p/، /k/، /f/، /Ɵ/، /s/، /ʃ/ و /ʃt/ پایانه ed صدای /t-/ می‌دهد:
developed, looked, laughed, berthed, missed, wished, watched.
مثلا looked رو (لوکت) تلفظ کنید نه (لوکد)..بقیه مثال ها به همین شکل...
برای راحتی کار دو حالت 1 و 3 رو یاد بگیرید بقیه کلمات را میفهمید که حالت 2 می شود
کاربرد پایانه s
پایانه s چهار کاربرد مختلف دارد:
کاربردها
تلفظ
صدای /S-/
صدای /Z-/
صدای /IZ-/
اسامی جمع
act » acts
day » days
voice » voices
حالت ملکی
Mark » Mark's
Ann » Ann's
James » James's
افعال سوم شخص مفرد
like » likes
lead » leads
teach » teaches
حالت مخفف
is و has
it is » it's
she is » she's

نحوه تلفظ پایانه s
1- در کلماتی که به یکی از صداهای /ʃ/، /Ʒ/، /tʃ/، /dƷ/، /s/ و /z/ ختم می‌شوند، پایانه s صدای /IZ-/ می‌دهد:
refuses, passes, judges, watches, garages, wishes.
2- پس از حروف صدادار و نیز کلماتی که به یکی از صداهای /b/، /d/، /g/، /v/، /ð/، /m/، /n/، /ŋ/، /l/ و /r/ ختم می‌شوند، پایانه s صدای /z-/ می‌دهد:
boys, lies, ways, pubs, words, pigs, loves, bathes, rooms, turns, things, walls, cars.
3- پس از حروف بی‌صدای /p/، /t/، /k/، /f/ و /Ɵ/ پایانه s صدای /s-/ می‌دهد:
cups, cats, walks, laughs, tenths.
 
منبع:www.english247.ir